FANDOM


Story Mode in Warriors Orochi 4 largely follows the same format set by the last installment: several story chapters and a separate section for side stories. Like in Samurai Warriors 4, players are given a set of optional objectives to complete in order to earn bonus rewards; achieving them is essential in order to acquire mystic weapons in the Chaotic difficulty setting. However, as this game has no continuity with the other titles in the Warriors Orochi series, character interactions and allegiances are vastly different this time around.
Chapter OutlineEdit

Stage Recommended Team Level
Entering a Strange World None 1
Recruited Characters: None
Unfamiliar Enemies None 4
Recruited Characters: Lu Xun, Sun Quan, Ding Feng, Lianshi, Zhu Ran
Malevolent Star Ding Feng, Zhu Ran, Naomasa Ii 4
Recruited Characters: Liu Bei, Ma Chao, Guan Yinping, Fa Zheng, Kenshin Uesugi, Kanetsugu Naoe

Stage Recommended Team Level
The Rescue of Takeda Sun Quan, Lianshi, Naotora Ii 6
Recruited Characters: Jia Xu, Yukimura Sanada, Kunoichi, Shingen Takeda, Nobuyuki Sanada
The Rescue of Uesugi Ding Feng , Kunoichi, Kenshin Uesugi 6
Recruited Characters: Xu Huang, Taishi Ci, Aya, Kagekatsu Uesugi
The Collapse of Oda's Allied Forces Lu Xun, Kenshin Uesugi, Tadakatsu Honda 6
Recruited Characters: Yuan Shao, Magoichi Saika, Yoshimoto Imagawa, Gracia
Chaos Incarnate Jia Xu, Yukimura Sanada, Nobuyuki Sanada 8
Recruited Characters: Xiahou Ba, Kai, Lady Hayakawa
The Rescue of Liu Bei Xiahou Ba, Kai, Lady Hayakawa 8
Recruited Characters: Zhang Fei, Guan Ping, Xu Shu
The Lion of Sagami Xu Shu, Yoshimoto Imagawa, Kai 8
Recruited Characters: Cao Ren, Yue Jin, Kotarō Fūma, Ujiyasu Hōjō
Brutal Enemies Xu Huang, Yue Jin, Naotora Ii 10
Recruited Characters: Hanzō Hattori, Ina, Ieyasu Tokugawa
The One-Eyed Dragon and the Genius Guan Ping, Shingen Takeda, Nobuyuki Sanada 10
Recruited Characters: Guan Yu, Zhuge Liang, Yueying, Sima Yi, Deng Ai, Zhang Chunhua, Masamune Date, Kojūrō Katakura
The Fierce Tiger of Jiangdong Fa Zheng, Aya, Naotora Ii 12
Recruited Characters: Zhou Yu, Sun Shangxiang, Sun Jian, Sun Ce, Xiaoqiao, Daqiao
Protecting the Bracelet Xiaoqiao, Deng Ai, Masamune Date 12
Recruited Characters: Sima Shi, Sima Zhao, Wang Yuanji
The Young Dragon Obeys the Goddess Guan Yu, Zhang Fei, Yukimura Sanada 14
Recruited Characters: Bao Sanniang
Showdown with the Demon King Bao Sanniang, Sima Shi, Wang Yuanji 16
Recruited Characters: Zhuge Dan, Guo Huai, Wen Yang, Nobunaga Oda, Mitsuhide Akechi, , Ranmaru Mori, Katsuie Shibata, Nuwa, Nezha (Cyborg), Nezha (Human)

Stage Recommended Team Level
The Gods of Olympus Cao Ren, Liu Bei, Ma Chao 18
The New Sages Zhou Yu, Sun Ce, Guan Yu 20
Recruited Characters: Lu Su, Pang Tong, Hanbei Takenaka, Susano'o
The Mystic Master of Horrors Taishi Ci, Hanzō Hattori, Kagekatsu Uesugi 22
Recruited Characters: Dian Wei, Zhou Tai, Zuo Ci, Motochika Chōsokabe
The Defense of Honnōji Zhou Tai, Ina, Motochika Chōsokabe 26
Recruited Characters: Lu Meng, Huang Gai, Han Dang
An Innocent Candidate for Queen Zhuge Dan, Nō, Nezha 28
Recruited Characters: Goemon Ishikawa, Okuni
Procuring the Bracelet Lu Su, Guo Huai, Hanbei Takenaka 28
The Rescue of Liu Shan Yueying, Lady Hayakawa, Kotarō Fūma 30
Recruited Characters: Liu Shan, Xingcai
The Liberation of Zhao Yun Pang Tong, Guan Yinping, Wen Yang 30
Recruited Characters: Zhao Yun, Guan Suo, Guan Xing, Zhang Bao

Stage Recommended Team Level
Hero Rescue Wang Yuanji, Nobunaga Oda, Kanetsugu Naoe 32
Recruited Characters: Oichi, Nagamasa Azai, Sakon Shima, Takatora Tōdō
The One Who Wields the Bracelet Huang Gai, Liu Shan, Guan Suo 32
Recruited Characters: Huang Zhong, Wei Yan, Jiang Wei
The Rescue of Perseus Jiang Wei, Sima Shi, Hanbei Takenaka 32
Recruited Characters: Sanzang
The Rescue of the Mystic Maiden Sima Zhao, Magoichi Saika, Katsuie Shibata 32
Recruited Characters: Zhang Liao, Gan Ning, Ling Tong, Kaguya
Invasion of Asgard Wei Yan, Guan Xing, Nobuyuki Sanada 34
The Tactician's True Intentions Han Dang, Ieyasu Tokugawa, Katsuie Shibata 34
Recruited Characters: Toshiie Maeda, Yoshitsugu Ōtani
Entrusted with a Plan Zhou Yu, Sun Shangxiang, Sakon Shima 34
Recruited Characters: Hideyoshi Toyotomi, Mitsunari Ishida, Nene, Kiyomasa Katō, Masanori Fukushima
Zeus, King of Olympus Guan Xing, Nene, Toshiie Maeda 38
Recruited Characters: Li Dian, Yu Jin
The God's Pincer Attack Li Dian, Hideyoshi Toyotomi, Kiyomasa Katō 36
Recruited Characters: Taigong Wang, Shennong
A Great Shadow Nuwa, Sanzang, Shennong 36
Azure Rule Dian Wei, Zhuge Liang, Yuan Shao 36
Recruited Characters: Xiahou Dun, Cao Cao, Xiahou Yuan, Xun Yu
A Promising Generation Yu Jin, Zhang Bao, Yoshitsugu Ōtani 38
Recruited Characters: Zhang He, Cai Wenji
To Challenge Gods Dian Wei, Xiahou Yuan, Yu Jin 38
Recruited Characters: Pang De, Wang Yi
Showdown with Zeus Cai Wenji, Wang Yi, Oichi 42
Recruited Characters: Cao Pi, Zhenji

Stage Recommended Team Level
Odin, King of Asgard Cao Pi, Zhenji, Huang Zhong 42
Pursuit of the Demon Gan Ning, Lu Meng, Ling Tong 40
Protecting the Future Pang De, Yu Jin, Xun Yu 42
Defense of the Mystic Realm Taigong Wang, Nuwa, Susano'o 42
Recruited Characters: Fu Xi
Ares, God of War Xiahou Dun, Sima Yi, Fu Xi 44
Recruited Characters: Athena
The King of Darkness Yearns for Power Zhao Yun, Gracia, Takatora Tōdō 44
Recruited Characters: Seimei Abe
The Ultimate God of Destruction Sun Shangxiang, Hideyoshi Toyotomi, Kaguya 46
Opposing the Gods Xingcai, Ranmaru Mori, Athena 46
Recruited Characters: Ares
In Search of a Fallen God Liu Bei, Cao Cao, Zhang Liao 46
Recruited Characters: Lu Bu, Chen Gong, Lu Lingqi
Hope Amidst the Flames Mitsunari Ishida, Seimei Abe, Ares 46
Recruited Characters: Jia Chong, Munenori Yagyū, Zeus
A Traitorous God Chen Gong, Lu Lingqi, Zeus 48
Recruited Characters: Zhong Hui, Kanbei Kuroda
Orochi, King of Serpents Zhong Hui, Kanbei Kuroda, Munenori Yagyū 49
Recruited Characters: Da Ji, Kiyomori Taira, Yoshitsune Minamoto, Sun Wukong, Himiko, Benkei, Dodomeki, Gyūki
Destined to be Destroyed Guan Yinping, Lu Bu, Nobunaga Oda 50
Recruited Characters: Shuten Dōji, Odin, Loki

Stage Recommended Team Level
Never Say Die Naomasa li, Kagekatsu Uesugi, Kojirō Sasaki 26
Recruited Characters: Toyohisa Shimazu
Unlock Requirements:
Battle for Provisions Kaguya, Hisahide Matsunaga, Zhurong 41
Recruited Characters: Xu Zhu
Unlock Requirements:
A Million Hearts as One Zhuge Liang, Jia Xu, Hanbei Takenaka 28
Recruited Characters: Motonari Mōri, Takakage Kobayakawa
Unlock Requirements:
Dispelling the Sorcery Diaochan, Zhang He, Ujiyasu Hōjō 44
Unlock Requirements:
Family Bonds Lu Bu, Ina, Yoshihiro Shimazu 47
Unlock Requirements:
The Swordsman and the Assassin Yukimura Sanada, Kanetsugu Naoe, Ma Chao 11
Recruited Characters: Musashi Miyamoto, Kojirō Sasaki
Unlock Requirements:
An Imminent Trap on the Mystic Realm Nezha (Cyborg), Susano'o, Zuo Ci 44
Unlock Requirements:
Parent Versus Child Zhang Chunhua, Xingcai, Ieyasu Tokugawa 33
Unlock Requirements:
Femme Fatale Nagamasa Azai, Guo Jia, Dong Zhuo 44
Recruited Characters: Koshōshō
Unlock Requirements:
He Who Heard the Voice of the Heavens Sun Jian, Kunoichi, Masanori Fukushima 41
Recruited Characters: Zhang Jiao
Unlock Requirements:
The Banquet Overseer Xingcai, Nene, Xu Zhu 42
Unlock Requirements:
Nobody Wins a Quarrel Kojirō Katakura, Koshōshō, Muneshige Tachibana 46
Unlock Requirements:
Securing Heroes Cao Cao, Ginchiyo Tachibana, Toyohisa Shimazu 38
Recruited Characters: Guo Jia, Yoshihiro Shimazu
Unlock Requirements:
Battle to be the First Spear Goemon Ishikawa, Keiji Maeda, Musashi Miyamoto 36
Recruited Characters: Ma Dai
Unlock Requirements:
A Journey of Immaculate Flowers Daqiao, Zhang Jiao, Meng Huo 36
Recruited Characters: Diaochan, Dong Zhuo
Unlock Requirements:
Beautiful Goddess Jia Chong, Da Ji, Yoshitsune Minamoto 50
Unlock Requirements:
The Greatest Thieves in the Land Mitsuhide Akechi, Okuni, Takakage Kobayakawa 31
Unlock Requirements:
Reclaiming the Bracelet Toyohisa Shimazu, Kanetsugu Naoe, Ma Dai 38
Recruited Characters: Ginchiyo Tachibana, Muneshige Tachibana, Hisahide Matsunaga
Unlock Requirements:
The Seven Wonders of the Underworld Dodomeki, Gyūki, Diamondback 50
Unlock Requirements:
The King of Nanzhong and Family Okuni, Masamune Date, Motonari Mōri 36
Recruited Characters: Meng Huo, Zhurong, Keiji Maeda
Unlock Requirements:

Stage Recommended Team Level


WOstub This Warriors Orochi related article is a stub. You can help the wiki by expanding it.